วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง SciMath

ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนองค์ความรู้ อันเป็นที่มาของการสร้างระบบคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี www.scimath.org จึงพัฒนาระบบชุมชนออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอดเวลา

บทความ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์–พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้วยบทเรียน บทความ และสื่ออื่นๆ และนอกจากนี้ ใน หน้าแรก ยังมี โครงงาน ข้อสอบ รายการวิทยุและโทรทัศน์ คลังข้อมูล Sci Indy Sci Kid พิชิตปริศนา ฯลฯ...

12 ก.พ. 2560 14:26 12 ก.พ. 2560 14:26 ไทยรัฐ