วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาภาค

ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ภาค ย้ำ ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์แผนภาค หน้าที่ พื้นที่ ข้อเสนอของประชารัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหาร อปท.ทุกจังหวัดว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ประสานในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวม 6 ภาค ซึ่งกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ 13-15 ก.พ.ที่โรงแรมรามาการ์เด้น นั้น จึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ในการประชุมดังนี้

1. ให้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เป็นภาคมาศึกษาเป็นแนวทาง 2. ควรมีผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือส่งผลให้พื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในมิติต่างๆ ทั้งภาค ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 3. ให้นำโครงการ แผนงานหรือข้อเสนอของส่วนราชการหรือข้อเสนอของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาคมหรือประชารัฐหรือสถาบันการศึกษาที่มีข้อมูลหรือผลการศึกษาด้านต่างๆ ไว้แล้วประกอบการเสนอด้วย 4. กรณีที่ ผวจ.จะนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัดเป็นการเฉพาะนั้น ต้องนำเสนอข้อมูลต่างๆ ตามแนวทางข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคนั้นได้อย่างไรด้วย 5. อาจนำโครงการแผนงานปีงบประมาณ 60 ที่ได้เสนอผ่านจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณรองรับมานำเสนอได้

และ 6. สามารถมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางหรือสำนักงานในระดับภาค เขตจังหวัดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ อปท.ในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยนั้น

ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ภาค ย้ำ ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์แผนภาค หน้าที่ พื้นที่ ข้อเสนอของประชารัฐ 11 ก.พ. 2560 14:30 11 ก.พ. 2560 14:53 ไทยรัฐ