วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 11/02/60

โดย ซี.12

การเปลี่ยนแปลงทดแทนในวงราชการเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างพร้อมกัน 3 ราย เป็น รองหญิง ล้วนดังนี้

อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ จากที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ จากที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ชนิตา อึ๊งผาสุข จากผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี....

ส่วน กระทรวงแรงงาน มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่าง รองปลัดกระทรวง กับ อธิบดี คือ วรานนท์ ปิติวรรณ รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมการจัดหางาน และ สิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็น รองปลัดกระทรวง พร้อมกับมี บุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวงอีกตำแหน่ง....

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ มีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญคือ สุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่วนที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ นรภัทร ปลอดทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559....

สำหรับการแต่งตั้งของข้าราชการประเภทอื่นที่เพิ่งออกมาไม่นานก็มี เช่น พรางเพชร สิทธิทูล ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการศาลยุติธรรม เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศาลยุติธรรม และ ศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ) เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ...

ในแวดวงอัยการ มีการสับเปลี่ยน อธิบดีอัยการ บางตำแหน่ง คือ วิชญะ ปุตระเศรณี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง สลับกับ ศิษฐา วงศ์สุเมธ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง และอีกคู่ ภาณุพงษ์ โชติสิน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต สลับกับ วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ พร้อมกับ เลื่อน 2 รองอธิบดีอัยการขึ้นเป็นอธิบดีอัยการ ได้แก่ จิรพล วชิรไพศาล รองอธิบดีอัยการภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ และ เนตร นาคสุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่....

การเคหะแห่งชาติได้ประธานบอร์ดคนใหม่ คือ ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจาก พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการคนเก่าลาออกจากตำแหน่ง....

“ซี.12”

10 ก.พ. 2560 13:59 10 ก.พ. 2560 13:59 ไทยรัฐ