วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 11/02/60

การจมปลักกับความท้อแท้และปัญหาไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น สารพัดตำแหน่งงานดีๆ ยังมีให้จับจองกันเสมอ ที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กองคลัง งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP) วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บริหารธุรกิจ สาขาด้าน บัญชี มีความรู้ความสามารถในการดูแล ตรวจสอบระบบบริหารงานคลัง สามารถควบคุม การเปิดสิทธิ์ การเข้าใช้งานระบบบริหารงานคลัง มีความรู้ในการจัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข เว็บไซต์ของกองคลัง สามารถติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองคลัง บันทึกภาพและตกแต่งภาพในโครงการต่างๆของงานพัฒนาระบบงานคลัง และ งาน Computer Graphic สามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการ Interface ระบบเครือข่ายอื่นมายังระบบ ERP

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถในการทำงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ สามารถดำเนินการจัดทำวาระการประชุม และจดรายงานการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการ และต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

กองวิเทศสัมพันธ์ งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ต้องมีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (โดยแนบผลคะแนน ยกเว้นสาขาทางด้านภาษาอังกฤษ) มีความรู้ความสามารถในการประสานงานต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ และ จัดงานเลี้ยงรับรอง สามารถประสานงานโครงการต่างๆของกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานการเดินทางไปต่างประเทศให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การขอหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า เป็นต้น

นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

กองสื่อสารองค์กร งานบริหารสื่อใหม่ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาต้องศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีความคิดสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมจัดทำแผนการผลิตสื่อใน Social Media ของกองสื่อสารองค์กร สามารถผลิตพร้อมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น คลิปวีดิโอ อินโฟกราฟฟิก แบนเนอร์ ฯลฯ ปรับปรุง แก้ไข และ Update ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในการเผยแพร่ใน Social Media และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกองสื่อสารองค์กร อาทิ เว็บไซต์ YouTube Facrbook Instagram Twitter Line e-mail ไฟวิ่ง จอภาพ LED บอร์ด จัดทำรายงานข้อมูลที่ได้เผยแพร่ใน Social Media ของกองสื่อสารองค์กรให้ผู้บริหารและรวบรวมเป็นรายงานประจำปี จัดทำทำเนียบบุคลากร ข้อมูลข่าวสารของกองสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ใน Social Media ที่เหมาะสม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองสื่อสารองค์กรให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

กองสื่อสารองค์กร งานสื่อการการตลาด วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารตลาดและแผนงานด้านการสื่อสารตราสินค้าการตลาดของมหาวิทยาลัย สามารถออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสื่อสารการตลาดและตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เช่น แผ่นพับ สูจิบัตร โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฯลฯ มีความรู้ความสามารถเขียนสารสารสนเทศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย จัดระบบและกลไกของงานเพื่อให้เป้าหมายได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและเผยแพร่ได้เอง รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ มีความรู้ความสามารถวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรณรงค์โฆษณา และประชาสัมพันธ์

สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th รับถึง 15 ก.พ.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

สังกัดงานศาลายา สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีศักยภาพ และทักษะในการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office,Internet และโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี มีใจรักงานด้านบริการ (Service mind) และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ มีความขยัน อดทน มีความคิด สร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น สามารถประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ มีความรู้ความสามารถชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง จัดเก็บเอกสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (มีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 หรือใบ สด.8)

สมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสมัครงานออนไลน์ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm  หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง Email Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถาม โทร.0-2201-5094 ถึง 16 ก.พ.นี้

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ

นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี เภสัชวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (ผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ แม้จะนอกเหนือจากเวลาทำการปกติ

สมัครที่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-7147 (-9) ถึง 17 ก.พ.นี้

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รับ

นิติกร 1 อัตรา

สังกัดงานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง กฎหมาย

นักบัญชี 1 อัตรา

สังกัดงานบัญชีและตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

กบัญชี 1 อัตรา

สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

วิศวกร 1 อัตรา

สังกัดงานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง วิศวกรรมศาสตร์

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

สังกัดงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ การขาย หรือ คอมพิวเตอร์

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

สังกัดงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการตลาด วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ การขาย หรือ คอมพิวเตอร์

พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สังกัดงานบัญชีและตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ทาง บัญชี การเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ

พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา

สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ หรือ คอมพิวเตอร์

สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาด กรุงเทพฯ เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) โทร.0-2158-0740 (-42) ต่อ 23 รับถึง 17 ก.พ.นี้.

หมึกเขียว

10 ก.พ. 2560 10:17 10 ก.พ. 2560 10:17 ไทยรัฐ