วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เดินหน้ายุทธศาสตร์ ลต. 20 ปี พร้อมพอใจผลประเมินงานรอบ 3 เดือน

กกต.ชู 5 ยุทธศาสตร์ ทำแผนแม่บท 20 ปี สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ รบ.พร้อม พอใจผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รักษาการตำแหน่งรองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 6/2560 ว่า ในที่ประชุมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์แรก การจัดการเลือกตั้งที่คุ้มค่าและสะดวกต่อประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงการเลือกตั้งอย่างสะดวกรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับ พัฒนาระบบการสอบสวน และกระบวนการการเลือกตั้งที่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบในการเลือกตั้งทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายให้ กกต. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะ มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เมื่อ กกต.มีมติให้ประกาศใช้แผนแม่บท กกต. 20 ปีแล้ว ทาง กกต.จะดำเนินการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสำนักงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ ทางที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด (เอสเออาร์) ซึ่งได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกคำรับร้องตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เคพีไอ) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 ระหว่างเลขาธิการ กกต. และรองเลขาธิการคณะ กกต.ทุกกิจการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 59-31 ธ.ค. 59 โดยมีทั้งหมด 16 โครงการ จาก 5 กิจการ ได้แก่ ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กิจการการมีส่วนร่วม กิจการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัย กิจการบริหารกลาง และกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ คะแนนเต็มทั้งหมด 15 คะแนน แต่ในรอบไตรมาสแรกคะแนนเต็มจะเป็น 1 คะแนน ซึ่งคะแนนได้ 0.82 ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ

กกต.ชู 5 ยุทธศาสตร์ ทำแผนแม่บท 20 ปี สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ รบ.พร้อม พอใจผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน 8 ก.พ. 2560 13:35 8 ก.พ. 2560 18:03 ไทยรัฐ