วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.86 (ต่อ)

โดย ซี.12

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 86 จากกระทรวงต่างๆที่เหลือมีดังนี้

66.นางสาวพัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน 67.นางสาวสายฝน แป้งหอม ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 68.นางสาวศุฑรา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 69.นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 70.นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

71.นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 72.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 73.นายทรงพล วิชัยขัทคะ เลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 74.นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน 75.นายณัชนนท์ สนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

76.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 77.นายสำรวม บุญเสริม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 78.นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 79.นางจิตรา พรมจาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีชุมพร 80.นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

81.นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 82.นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 83.นายภักดี แก้วเนียม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง 84.พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 85.นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

86.นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 87.นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 88.ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 89.นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 90.นายมงคล สงคราม เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน

91.นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 92.นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี 93.นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 94.นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 95.นางเกษร กำเนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

96.นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 97.นางดาวลดา พันธ์วร ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 98.นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 99.นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 100.นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

วันพรุ่งนี้เป็นชุดสุดท้ายของ นบส.รุ่น 86.

“ซี.12”

8 ก.พ. 2560 10:07 8 ก.พ. 2560 10:07 ไทยรัฐ