วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดการบินไทยตั้ง 'อุษณีย์ แสงสิงแก้ว' ควบตำแหน่งดีดีชั่วคราว

คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง 'อุษณีย์ แสงสิงแก้ว' ควบตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี แทนนายจรัมพร ที่ครบวาระในวันที่ 10 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งพิเศษที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ เรื่อง ความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามที่ บริษัทฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีผู้มาสมัครจำนวน 9 ราย

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิรูป ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่รอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้ง นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) อีกตำแหน่งหนึ่งแทนนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะครบวาระ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.60 เป็นต้นไป

ส่วนเรื่อง ความคืบหน้ากรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ ติดสินบน บริษัท การบินไทย ได้เร่งดำเนินการมาตลอดมี ดังนี้

ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน ป.ป.ช. บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับ ป.ป.ช.อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบเรื่องการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุง ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงที่ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 ตามที่บริษัทโรลส์-รอยซ์ แถลงเกี่ยวพันกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช. โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ ทั้ง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2540 ช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 และได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานของ ป.ป.ช. เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ช. ในทุกกรณี และจะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. เป็นอย่างดีจนถึงที่สุดต่อไป

ด้านการป้องกันบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุง โดยมี นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุงในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมีกระบวนการที่รัดกุม และช่องโหว่ของกระบวนการจัดหาฯ ในอดีต ได้รับการปรับปรุงแล้ว และไม่มีจุดบกพร่อง อื่นๆ คงเหลือ และพบว่ากระบวนการปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเครื่องยนต์ ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุตั้งแต่ปี 2555 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1) ต้องไม่มีการจัดซื้อจัดหาผ่านคนกลาง

2) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดหาเครื่องยนต์หลายชุดจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ 3) ให้กระบวนการจัดซื้อฯ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการดำเนินการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอน มีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุงกับคู่ค้า เพื่อให้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สินบนกับพนักงานการบินไทย

คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง 'อุษณีย์ แสงสิงแก้ว' ควบตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี แทนนายจรัมพร ที่ครบวาระในวันที่ 10 ก.พ.นี้ 8 ก.พ. 2560 08:20 8 ก.พ. 2560 08:57 ไทยรัฐ