วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.เปิดเวทีเชิงรุก พัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนภูมิภาคอาเซียน

สส.จัดสัมมนา "เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 8" วันที่ 8-10 ก.พ. ที่เชียงราย ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคอาเซียน +8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืน ตอบสนองวิสัยทัศน์ "อาเซียน 2030"...

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับสากล โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายให้มีเมืองศูนย์กลางของจังหวัด (1 จังหวัด 1 เมืองหน้าอยู่) ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ ASEAN Secretariat, Institute Global Environmental Strategies (IGES) และ Japan –ASEAN Integrated Fund (JAIF) และให้ดำเนินการจัดการสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 8 (The 8th East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities) ในระหว่างวันที่ 8- 10 ก.พ. 2560 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในปี 2551 เห็นชอบร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างเสริมศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน และการจัดรางวัลสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน

“ปีนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมจัด “การสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออกเรื่องเมืองยั่งยืน” ครั้งที่ 8 และขยายขอบเขตประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่ภาคีในกลุ่มอาเซียน +8 (ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา) โดยการประชุมครั้งมีสาระสำคัญ คือ การแปลงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goal; SDGs) ไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เช่นการบูรณาการ SDGs กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง, การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษเมือง, การจัดการข้อมูลเพื่อการประเมินการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, การรองรับและปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น“

นายสากล กล่าวอีกว่า การสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออกเรื่องเมืองยั่งยืนครั้งที่ 8 จะเป็นเวทีที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน+8 ผู้แทนจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 200 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียนผ่านกระบวนการอภิปราย เสวานา และนำเสนอกรณีศึกษา ตลอด 3 วันของการประชุม

นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบด้วย ทัศนศึกษาพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย,การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม อาคารเทิดพระเกียรติเทศบาลนครเชียงราย-วัดร่องขุน, การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (รูปแบบชุมชนจำลอง) และการศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ หมู่ 11 บ้านศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การมุ่งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเมืองในทิศทางที่สอดคล้องกันภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเผยแพร่แบบอย่างการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีร่วมมือต่างๆ รวมทั้งเพื่อนำเสนอประเด็นและข้อเสนอด้านความร่วมมือสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2030 และพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งทั้งหมดได้อยู่ทิศทางและแผนการดำเนินงานของรัฐบาล.

สส.จัดสัมมนา "เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 8" วันที่ 8-10 ก.พ. ที่เชียงราย ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคอาเซียน +8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืน ตอบสนองวิสัยทัศน์ "อาเซียน 2030"... 8 ก.พ. 2560 00:30 8 ก.พ. 2560 00:44 ไทยรัฐ