วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ตั้ง 'สุวิทย์ เมษินทรีย์' นั่งกรรมการบีโอไอ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง "สุวิทย์ เมษินทรีย์" นั่งกรรมการบีโอไอ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ คสช. ที่ 105/2557 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคําสั่งของ คสช.บางฉบับ ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งตามประกาศ และคําสั่ง คสช.บางฉบับ พ.ศ. 2558 ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงมีคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบีโอไอ ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 105/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 30/2558 ลงวันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 2558 และคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 47/2558 ลงวันที่ 30 ธ.ค. พ.ศ. 2558 โดยให้เพิ่มเติม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง "สุวิทย์ เมษินทรีย์" นั่งกรรมการบีโอไอ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7 ก.พ. 2560 18:30 7 ก.พ. 2560 20:16 ไทยรัฐ