วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว เพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน สูงเกินกว่า 1 ล.

เลขาธิการ สปส. เผย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงาน อัตราค่ารักษาพยาบาลสูงเกินกว่า 1 ล้านบาท คาดบังคับใช้เดือน มี.ค. ...

วันที่ 7 ก.พ. 60 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ ดังกล่าว ได้กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และการบาดเจ็บมีความรุนแรง มีอัตราค่ารักษาพยาบาลสูงเกินกว่า 1 ล้านบาท กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

ส่วนกรณีลูกจ้างมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง จนสิ้นสุดการรักษา โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใช้ คาดว่าในเดือนมีนาคมจะสามารถบังคับใช้ได้

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า ในการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สืบเนื่องจากอัตราค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ตามกฎกระทรวงเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างให้ได้รับการรักษาจนหายดี.

เลขาธิการ สปส. เผย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงาน อัตราค่ารักษาพยาบาลสูงเกินกว่า 1 ล้านบาท คาดบังคับใช้เดือน มี.ค. ... 7 ก.พ. 2560 14:43 7 ก.พ. 2560 15:19 ไทยรัฐ