วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด พม.ย้ำที่ UN หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชาติยั่งยืน

ปลัดกระทรวง พม.ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม สมัยที่ 55 ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ไทยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำรงชีพอย่างพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560 เวลา 10.00 น. ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ตรงกับประเทศไทย เวลา 22.00 น. ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม สมัยที่ 55 (The 55th Session of Commission for Social Development; CSocD) ที่สํานักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายไมตรี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเชิดชูพระปรีชาสามารถใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งท่ัวโลกให้การยอมรับ รวมถึงองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆ รวมถึงการที่ประชาชนไทยพร้อมใจน้อมนําแนวพระราชดําริ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy: PSE)” เป็นแนวทางสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และนําสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสืบไป

พร้อมกันนี้ได้นําเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีและครอบครัว รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับอนุสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงแนวทางของประชาคมโลกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

“ประเทศไทยเชื่อมั่นว่า หากทุกประเทศแสดงคํามั่นอย่างเข้มแข็ง และมีความตั้งใจร่วมกันแล้ว เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 สู่การปฏิบัติ และสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริง” นายไมตรีกล่าวสรุปตอนท้าย

สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม สมัยที่ 55 หรือ CSocD 55 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.พ.60 หัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” ซึ่งจะทบทวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมถึงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการประชุม CSocD 55 เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานต่างๆ ของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาสังคมไทยให้ทัดเทียมกับประชาคมโลก.

ปลัดกระทรวง พม.ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม สมัยที่ 55 ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ไทยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำรงชีพอย่างพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 ก.พ. 2560 14:40 7 ก.พ. 2560 17:42 ไทยรัฐ