วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.86 (ต่อ)

โดย ซี.12

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 86 ยังมีต่อดังนี้

31.นางสุชาดา มีสงห์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 32.นางสาวสุมาลี จันทร์กำเนิด ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33.นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 34.นายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการค้าข้าว 35.นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

36.นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 กรมปศุสัตว์ 37.นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ 38.นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 39.นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร 40.นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

41.นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง 42.นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 43.นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 44.นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 45.นายปริยะ เวสสบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 46.นางบุศรา วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก 47.นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท 48.นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 49.ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมอุตุนิยมวิทยา 50.นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

51.นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 52.นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 53.นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 54.นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55.นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 56.นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี 57.นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 58.นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 59.นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญากร ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 60.นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดสุโขทัย

61.นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธุรกิจพลังงาน 62.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 63.นางสาวพรอำไพ คุณวิจิตร์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 64.นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 65.นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ

ส่วนที่เหลือยังมีนำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

7 ก.พ. 2560 11:43 7 ก.พ. 2560 11:43 ไทยรัฐ