วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุทกพัฒน์ฯ น้อมนำพระราชดำริ 'ในหลวง ร.9' ฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์-ลัดมะยม

อุทกพัฒน์ฯ น้อมนำพระราชดำริ 'ในหลวง ร.9' ฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์-ลัดมะยม

  • Share:

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมมือกับชุมชนบ้านดิน จ.นครปฐม พร้อมจิตอาสากว่า 500 คน ฟื้นฟู เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมตลิ่ง บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ไปจนถึงคลองลัดมะยม หลังจากขาดการดูแล รักษา จนคับแคบ-น้ำสกปรก เน่าเสีย มุ่งเน้นจากปชช.ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปฏิญาณร่วมกัน "เทิดด้วย ทำ" น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในชุมชน ศิลปินนักแสดง และจิตอาสาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมกว่า 500 คน ร่วมทำบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมฟื้นฟูคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมตลิ่ง บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม และคลองลัดมะยม คลองบางเชือกหนัง คลองบางพรม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยมกรุงเทพมหานคร

ทุกวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน จากการที่คูคลองในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจนตื้นเขิน คับแคบ น้ำสกปรกเน่าเสีย รวมทั้งถูกถมเพื่อขยายถนน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ที่ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันดำเนินงานฟื้นฟูคลองต่างๆ ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง เริ่มจากคลองมหาสวัสดิ์ ที่บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เชื่อมต่อคลองทวีวัฒนา มาถึงคลองลัดมะยม ที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ต่อเนื่องสู่คลองบางหลวง และคลองบางจาก

ดร.สุเมธ กล่าวว่า กว่า 70 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรและประเทศไทยตลอดมา ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาร่วมกันลงมือทำตามแนวพระราชดำริร่วมกันรักษาสังคม ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เปลี่ยนจากผู้รับ มาเป็นผู้ให้ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศึกษาแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดี และรู้จักรัก สามัคคีกันทั่วหน้า

ทั้งนี้ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินทุนจัดตั้ง พระราชทานชื่อมูลนิธิ และทรงรับเป็นมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ เพื่อนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพึ่งตนเอง นำหลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปเผยแพร่ในชุมชนต่างๆ เข้าใจหลักบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เน้นการพัฒนาจากล่างขึ้นมาข้างบน จากชุมชนเล็กๆ ขยายสู่ระดับตำบลและอำเภอ โดยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ขยายผลออกสู่สาธารณะ เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

ในช่วงเวลา 4 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ขยายผลเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ 932 หมู่บ้าน และขยายผลสำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้