วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.1 รุ่นที่ 86

โดย ซี.12

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม (นบส.1) รุ่นแรกของปีงบประมาณ 2560 คือรุ่น 85 ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการอบรมช่วงที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา

ส่วน นบส.1 รุ่นที่ 86 ซึ่งประกาศรายชื่อออกมาพร้อมกัน จะไปเริ่มการฝึกอบรมตอนต้นเดือนมิถุนายน 2560 หลังจาก รุ่นที่ 85 สิ้นสุดภารกิจ

แต่เอาเถอะเมื่อมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วจะเก็บเอาไว้อีก 3-4 เดือนก็ใช่ที่ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึก

อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 86 ติดต่อกันไปเลยอีก 3-4 วัน ดังนี้

1.นางสุจิตร โชติพณิช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 3.นางสาลิกา วรรณรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด 4.พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5.นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี ผู้อำนวยการสำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 6.นายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำ งบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ 7.นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 8.นางสาวณัฏฐา บัวหลวง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. 9.นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.นางวิภาดา ตริตระการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

11.นายศักดา ชนะภัย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 12.นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 13.นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์ 14.นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 15.นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดหนองคาย 16.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 17.นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย 18.นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 19.นางสารภี ลั่นซ้าย สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 20.นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

21.นายพิทยา สุราวุธ สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 22.นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 23.นางถาวรวรรณ วรานนท์ สรรพากรพื้นที่นครนายก 24.นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 25.นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 26.นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27.นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28.นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน 29.นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 30.นางอภิญญา ชมพูมาศ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พรุ่งนี้ก็เป็น นบส.1 รุ่นที่ 86 ลำดับต่อไปอีก 30–40 ราย.

“ซี.12”

6 ก.พ. 2560 10:46 6 ก.พ. 2560 10:46 ไทยรัฐ