ไลฟ์สไตล์
100 year

ผู้พิพากษาชุดใหม่

ซี.12
6 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา (รุ่นที่ 66) จำนวน 84 คน ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ต่อมาในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 36 ง ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 84 ราย ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีระกุล 2.นางสาวพิมพ์อร พิรุณ 3.นายณัทเชษฐ์ เหล่าชัย 4.นายธีรดนย์ วงษ์จักร 5.นายนรุตม์ เทพวงศ์ 6.นายนราทิตย์ ไชยสีหา 7.นายณรัฐ แก้วพิกุล 8.นายพีรวัส วุฒิภักดี 9. นางสาวเมลินี ครองสุขสรรพ์ 10.นายธีระศักดิ์ แสนสุข 11.นางสาวภัสส์ศา ตันติธนสิริกุล 12.นายธวัชชัย หมื่นนาวี 13.นางสาวจิราภรณ์ ลอยเกตุ 14.นายสันติ ผิวทองคำ 15.นายพรเทพ ศรีสว่าง 16.นายธวัชชัย เชษฐวงศ์รัตน์ 17.นายกฤตย์ ใจคง 18.นายวัฒนา ทองสาร 19.นายอัสสพล ลักษมีวาสิน 20.นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์

21.นายนราธิป ใจน้อย 22.นางสาวปาลิดา ลิ้มศิริวัฒน์ 23.นางสาวสมจิตร บุญสัน 24.นายชาคริต อเนกพรนิรันดร์ 25.นางสาววีณา อัครโชติกวนิชย์ 26.นางสาวคัคนางค์ เอมราช 27.นางสาวนภาอุษา ทวีลาศ 28.นางสาวชุดา ภูมิวาณิช 29.นายโชต อัศวลาภสกุล 30.นายภูมิเกียรติ วรรณแก้ว 31.นายพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด 32.นายชาญฤทธิ์ เหล่าสุวรรณ 33.นางสาวปีราณา ธิวาคำ 34.นายวรวุฒิ วรอิตตานนท์ 35.นายวัชรากร คงนิล 36.นายอดิศร เสนาใหญ่ 37.นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ 38.นางสาวศิรประภา โชติกมาศ 39.นางสาวดวงหยก บุญเลิศ 40.นางสาวกันยารัตน์ รูปสมศรี

41.นายจิรายุ ศรีวรรณา 42.นายอธิวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 43.นายอัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ 44.นางสาวนฤมล ศักดิ์สกุลไกร 45.นางสาวณปภัช ศรีสุวรรณ 46.นางเหนือธิดา สุขเวช 47.นายณัฐวุฒิ อิภะวัต 48.นางสาวเมธินี สารสุวรรณ 49.นายวสันต์ บุญประจักษ์ 50.นางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช 51.นายชวิน ฉันธนารัตน์ 52.นายนฤนาท กาญจนนันทวงศ์ 53.นายทีปกร โกมลพันธ์พร 54.นายบูชา รองเดช 55.นางสาวภาณิกา ไกรรินทร์ 56.นายธราวุฒิ สิริผดุงชัย 57.นางสาวพัชยา ทองปลอด 58.นายเกียรตินันท์ แสงชมภู 59.นายสุทธินันท์ บุญมณี 60.นางสาวมนัสนันทน์ เจริญเลิศ

61.นายปัญญวัฒน์ สนใจ 62.นายจิราวัฒน์ ลลิตจิรกุล 63.นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิพรวรกุล 64.นางสาวอาริสา สุวรรณประดิษฐ์ 65.นายชยพิชญ์ คันธวร 66.นางสาวพัณณภัสสร์ ธรรมพศุตม์ 67.นางสาวสิรินุช โชติพันธุ์วิทยากุล 68.นางสาววิภา ฉันทพันธุ์ 69.นายภัทรชัย พัฒนาภรณ์ 70.นางสาวปภาวรินท์ จีนสลุต 71.นายรัฐธวัช สกุลศรี 72.นางสาวณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ 73.นางสาวพรนภัส คีระสมบูรณ์ 74.นางสาวยิ่งรัก อัชฌานนท์ 75.นายณัฐวุฒิ ทุติยาภรณ์ 76.นายณทัต นพรัตน์ 77.นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์ 78.นางสาวลริชย์ ชวพงศ์ 79.นางสาวฐิติกร สมจริงจงรัก 80.นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา 81.นางสาวปัทมพร ทนินซ้อน 82.นางสาวแพร หาญรุ่งโรจน์ 83.นายกิตติ สกลศิลป์ 84.นายเอกภพ วราภาสกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

คลื่นลูกใหม่ในวงการตุลาการนี้เป็นชาย 49 คน เป็นหญิง 35 คน อยู่ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีแนวโน้มตุลาการหญิงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12แต่งตั้งข้าราชการผู้ช่วยผู้พิพากษาแต่งตั้งผู้พิพากษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 19:58 น.