วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมอประเวศ เสนอใช้ สุนทรียสนทนา พาสังคมพ้นความขัดแย้ง

'หมอประเวศ' เสนอทางรอดบ้านเมือง ใช้สุนทรียสนทนาให้ออกผ่านทีวีช่องที่คนดูประจำและมีส่วนร่วมได้ทั้งประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นเครื่องมือพาสังคมออกจากความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2560 นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลและคสช.ตั้ง ป.ย.ป.ว่า ขณะนี้ สังคมไทยยังติดอยู่ในความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ ยังไม่มีทางออกจากสภาวะนี้ การโต้เถียงในรูปแบบการดีเบต ไม่สามารถพาสังคมไทยออกจากสภาวะขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์หรือกลับทำให้ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น แม้รัฐบาลตั้ง ป.ย.ป. ขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้ประเทศ สิ่งที่รัฐบาลควรทำ คือ ส่งเสริมให้มีรายการสุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทยทางโทรทัศน์ที่มีคนรับดูรับชม และมีส่วนร่วมทั้งประเทศเป็นประจำ อาจมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า 1 สถานีดำเนินรายการเช่นนี้ สุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทยทางโทรทัศน์ที่มีคนร่วมทั้งประเทศ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว ถ้าเข้าใจหลักการของสุนทรียสนทนาถูกต้อง

ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า หลักของสุนทรียสนทนาที่ถูกต้อง คือ 1. เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช่การพูดโต้เถียงกันไปมา เมื่อฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจฟังอย่างสงบ การตั้งใจฟังใครพูดแสดงให้เห็นว่าเราเคารพผู้พูด ทำให้ผู้พูดเกิดความรู้สึกที่ดี การตั้งใจฟังอย่างเงียบทำให้ได้ยิน ปกติคนที่เถียงกันไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูดว่าอะไร ได้ยินแต่เสียงของตนเอง การได้ยินทำให้เข้าใจแง่มุมของอีกฝ่าย แม้เกิดความเห็นใจ 2. ในการสนทนาอาจเริ่มต้นเป็นความเห็น เมื่อเป็นความเห็นก็เห็นต่างกันเป็นธรรมดา แต่ในกระบวนการสุนทรียสนทนาต้องมีการนำข้อมูล หรือข้อเท็จจริง หรือข้อความรู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสู่การสนทนาในจังหวะที่เหมาะสม มีการทดลองกันมาแล้ว โดยนำคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยมาสนทนาบางประเด็น เริ่มต้นก็มีความเห็นต่างกัน เพราะคู่สนทนามีพื้นฐานและมุมมองที่ต่างกัน แต่เมื่อนำข้อมูล หรือข้อความรู้เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ เข้ามาสู่การสนทนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลงท้ายคนที่เริ่มต้นเห็นต่างกลับเห็นพ้องกันได้

มีผู้เรียกกระบวนการนี้ว่า Deliberative Democracy หรือ ประชาธิปไตยวิจารณญาณ หรือประชาธิปไตยแห่งการเห็นพ้องด้วยกระบวนการทางปัญญา ไม่ใช่การหักโค่นกันด้วยการด่าทอ วาทกรรม หรือเสียงข้างมาก แล้วก็ขัดแย้งกันต่อไป ประชาธิปไตยต้องมีความเป็นอาริยะ ใช้ความสุภาพใช้ข้อมูลความรู้ ความเป็นเหตุเป็นผล ที่สามารถนำไปสู่ความเห็นพ้องและร่วมกันปฏิบัติได้ในเรื่องที่สำคัญๆ ของประเทศ ประเทศจะได้ก้าวหน้าได้

นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า การมีเวทีสุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทยทางโทรทัศน์ที่มีการสุภาพ มีการฟังกัน มีการใช้ข้อมูล ข้อความรู้ ความเป็นเหตุเป็นผลไปสู่ความเห็นพ้อง ที่คนมีส่วนร่วมทั้งประเทศ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมที่เอาแต่ทะเลาะโต้เถียง ใช้วาทกรรมแม้กระทั่งการด่าทอ ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงไม่สร้างสรรค์ ไปเป็นสังคมที่ใช้ข้อมูล ความรู้ ความเป็นเหตุเป็นผล หรือกระบวนการทางปัญญาไปสู่ความเห็นพ้อง และร่วมปฏิบัติให้ประเทศของเราสามารถก้าวไปสู่การเป็นสังคมสันติสุข สำหรับองค์กรที่จะสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เริ่มต้นน่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) และทีดีอาร์ไอ แต่ต่อไปรัฐบาลควรมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้แก่สังคม สังคมที่รู้ความจริงจึงจะพัฒนาไปสู่สังคมสันติสุขได้

ราษฎรอาวุโส กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ดำเนินรายการสุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทย ต้องเลือกผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสันติวิธี เริ่มต้นขอเสนอชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. นายมารค ตามไท อดีตนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 3. นายโคทม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 4. นายวันชัย วัฒนศัพท์ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 5. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ดำเนินหลักสูตร “สร้างเสริมสังคมสันติสุข” มา 7 รุ่นๆ ละประมาณ 90 คน จึงน่าจะมีคลังของผู้มีความสามารถในกระบวนการสันติวิธีอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียว

ขณะนี้คนไทยกำลังคิดตรงกันมากที่สุด คือ คิดถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ล้วนเป็นไปเพื่อสังคมสันติสุข เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา คนไทยควรพากันทำอะไรดีๆ อันจะเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตามพระปฐมบรมราชโองการ สุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทยน่าจะเป็นอะไรดีๆ อย่างหนึ่ง บนเส้นทางสร้างเสริมสังคมสันติสุข เพื่อลูกหลานของเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างศานติสุขบนแผ่นดินนี้.

'หมอประเวศ' เสนอทางรอดบ้านเมือง ใช้สุนทรียสนทนาให้ออกผ่านทีวีช่องที่คนดูประจำและมีส่วนร่วมได้ทั้งประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นเครื่องมือพาสังคมออกจากความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์... 4 ก.พ. 2560 17:22 4 ก.พ. 2560 17:46 ไทยรัฐ