วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปก.วุ่นเร่งทบทวนเกณฑ์ให้เอกชนเช่าที่

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับทางสำนักงานกฎหมายของ ส.ป.ก. เกี่ยวกับการตีความของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งระบุว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ ซึ่งคำว่า “ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง” ไม่มีการระบุไว้ในหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของทาง ส.ป.ก. จึงต้องทบทวนหลักเกณฑ์และกำหนดกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบังคับใช้แก่บริษัทเอกชนที่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง โดยได้เรียกดูสัญญาเช่าของบริษัทเอกชนทั้ง 19 ฉบับที่เช่าที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 2 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ รวมประมาณ 620 ไร่แล้ว

สำหรับระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2541 นั้น ระบุเพียงว่า กิจการที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องให้ประโยชน์แก่เกษตรกรในที่ดินเท่านั้น ซึ่งโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ถือว่ามีประโยชน์ต่อเกษตรกรและสามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ศาลปกครองสูงสุดระบุว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่เกษตรกรทางอ้อม จึงมีคำสั่งยกเลิกโครงการ ทาง ส.ป.ก.จึงต้องกลับไปกำหนดเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนอีกครั้ง.

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับทางสำนักงานกฎหมายของ ส.ป.ก. เกี่ยวกับการตีความของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งระบุว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 ก.พ. 2560 23:40 4 ก.พ. 2560 00:16 ไทยรัฐ