วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพฯทรงแนะทำเกษตรใส่ใจ สวล.

ให้ ศธ.สอนเด็กเรียนแล้วต้องเลี้ยงตนเองได้ ห่วงอาชีวะขาดครู

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม ว่า การประชุมลักษณะนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการเกษตรในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นลำดับ ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง แต่กระนั้นการเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดินและน้ำเช่นเคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคตจึงควรต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ให้ถ่องแท้และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตรที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืน ใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน

พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า หลังจากสมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จฯเยี่ยมนิทรรศการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา พระองค์ทรงเน้นให้เด็กหันมาสนใจเรียนด้านการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนางานด้านการเกษตร เพราะอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทย รวมถึงจะต้องสอนให้เด็กเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะน้อมนำพระราชดำรัสมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรต่อไป

ด้าน ดร.สุเทพกล่าวว่า สมเด็จพระเทพฯทรงเน้นให้ผู้เรียนเรียนจบแล้วมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา และมีพระราชดำรัสว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้คนสนใจมาเป็นครูอาชีวะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคุรุสภาก็ควรไปดูเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่าจะยกเว้นให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ได้หรือไม่ ทั้งทรงให้คำแนะนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีให้สอนการทำไม้ดัดหรือไม้แคระ รวมถึงต้องการให้สอนอาชีพคนพิการด้วย นอกจากนี้ ขอให้ดูเรื่องสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรด้วย.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี... 3 ก.พ. 2560 23:37 4 ก.พ. 2560 00:12 ไทยรัฐ