ข่าว
100 year

พม.เดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.พ. 2560 05:30 น.
SHARE

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม.ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติงานราชการและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และร่วมดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำเร็จ และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรได้น่าพอใจอย่างมาก

นายไมตรีกล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมั่นใจในการบริหารจัดการ ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล การ กำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบมากยิ่งขึ้น พม.กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ บริหารงานและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร สร้างสังคมต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชการทุจริตคอร์รัปชันกระทรวง พม.ไมตรี อินทุสุตปลัดกระทรวง พม.

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้