ข่าว

วิดีโอ

บำเพ็ญกุศล 58 ปี “หลวงพ่อสด”

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ มรณภาพปีที่ 58 โดยช่วงเช้ามีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 200 รูป พระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำฯ 300 รูป บริเวณรอบพระอุโบสถและศาลาโรงฉัน

ต่อมาเวลา 16.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและกล่าวสัมโมทนียกถาว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงบุคคลผู้หาได้ยากไว้ 2 ประเภท กล่าวคือ 1.บุพการี ได้แก่ บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน 2.กตัญญูกตเวที ได้แก่ บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วทำตอบแทน ซึ่งความกตัญญู จำแนกเป็น 2 ระดับ คือ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีความดี หรือผู้อุปการะตนเป็นการส่วนตัวอย่างหนึ่ง กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา และเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็น 3 หลักสำคัญสูงสุดของประเทศชาติอย่างหนึ่ง ผู้ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ถือได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาโดยแท้.

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ มรณภาพปีที่ 58 โดยช่วงเช้ามีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 200 รูป... 3 ก.พ. 2560 23:29 3 ก.พ. 2560 23:29 ไทยรัฐ