ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน ไฟเขียว ชนกลุ่มน้อย ทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภท

กระทรวงแรงงาน ไฟเขียว ชนกลุ่มน้อย สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภท โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาให้เสร็จภายในเวลา 3 วันทำการ 

วันที่ 3 ก.พ. นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน เพื่อขออนุญาตทำงานให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้คนต่างด้าวดังกล่าว สามารถทำงานได้ทุกประเภทงาน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาออกนอกเขตพื้นที่ ใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ 3 วันทำการ โดยยื่นคำขอ 1 วัน พิจารณาอนุญาต 2 วัน ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากยกเลิกการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จะกระทบกับการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่กับแรงงานบางกลุ่มเนื่องจากไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวร จะส่งผลต่อการให้สัญชาติในอนาคต

นายสิงหเดช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามความจำเป็นของกิจการ โดยอาจพิจารณาอนุญาตทำงานทั้งจังหวัดตามความจำเป็น หรือ อนุญาตทำงานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน เช่น กรณีกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่มีระยะทางไกล และต้องผ่านจังหวัดอื่นๆ ระหว่างเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

กระทรวงแรงงาน ไฟเขียว ชนกลุ่มน้อย สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภท โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาให้เสร็จภายในเวลา 3 วันทำการ 3 ก.พ. 2560 12:54 3 ก.พ. 2560 14:39 ไทยรัฐ