ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 เชื่ออนาคตอาจต้องปรับโครงสร้าง ศธ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงแนวคิดนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ระบุว่า การทำงานของ ศธ.รูปแบบองค์กรหลัก 5 แท่งต้องล้มเลิกความคิดแบบแบ่งแท่งออกไปจึงจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จว่า เรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะหากปฏิรูปการศึกษาจะใช้คนในวงการศึกษามาทำงานอาจติดกรอบความคิดเดิม อีกทั้งจากที่ตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนก็เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการในลักษณะองค์กรหลักฯนั้น ยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเท่าที่ควร อนาคตจึงอาจต้องมีการปรับโครงสร้าง ศธ. เพราะการบริหารจัดการเรื่องนี้ในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระ ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น การปรับโครงสร้าง ศธ.ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯชุดนี้ว่าจะแก้ปัญหาให้ออกมาในรูปแบบใด

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า หากมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ ศธ. ตนคิดว่าสิ่งที่ควรเน้นคือการกระจายอำนาจไปสู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนจะมีกี่องค์กรหลักนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ควรที่จะให้แต่ละองค์กรใน ศธ. มีความเป็นนิติบุคคล มีอำนาจในการบริหารจัดการอย่าง คล่องตัว และต้องสร้างกลไกที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อให้การบริหารงานราชการแผ่นดินสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงแนวคิดนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ระบุว่า การทำงานของ ศธ.รูปแบบองค์กรหลัก 5 แท่งต้องล้มเลิกความคิดแบบแบ่งแท่งออกไป 2 ก.พ. 2560 23:44 2 ก.พ. 2560 23:44 ไทยรัฐ