วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไออาร์พีซี' เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ระหว่างหยุดซ่อมบำรุง

"ไออาร์พีซี" เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามแผน ช่วง 2 ก.พ.-2 มี.ค. รวมถึงเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้อย่างเคร่งครัด...

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี เปิดเผยว่า จากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน (Major Turnaround) ประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.-2 มี.ค. 2560 เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากได้ดำเนินการผลิตมาได้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติงาน ตามนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ทั้งนี้ได้เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยได้จัดทำหนังสือคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน Turn Around 2017 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับของกฎระเบียบขั้นตอน การดำเนินงานและข้อมูลเบื้องต้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อเป็นมาตรฐานให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ใช้เป็นคู่มือเกี่ยวกับการทำงาน นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน สังคมและชุมชนรอบข้างอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์ 1800-800-008 หรือ 038-802560 ตลอด 24 ชั่วโมง และส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 038-611333,038–613571–80 พร้อมทั้งได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากการให้ประชาชนและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน จะเป็นการสร้างความมั่นใจในทุกๆด้านของโรงงานกับประชาชนต่อไป.

"ไออาร์พีซี" เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามแผน ช่วง 2 ก.พ.-2 มี.ค. รวมถึงเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้อย่างเคร่งครัด... 2 ก.พ. 2560 22:17 2 ก.พ. 2560 22:30 ไทยรัฐ