ข่าว

วิดีโอ

นบส.1 รุ่น 85 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 85 จากหน่วยงานต่างๆยังมีดังต่อไปนี้

66.นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม 67.นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 68.นายวิสูตร ชินรัตนลาภ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน 69.นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 70.นายเพทาย หมุดธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

71.นายนิลรัตน์ ตันสกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 72.นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 73.นายนิติ แสงสุกแสง ผู้อำนวยการความช่วยเหลือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ 74.นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน 75.นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 76.นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 77.นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 78.นายสุรพล ศรีวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน 79.นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม 80.นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

81.นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 82.นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 83.นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด กรมคุมประพฤติ 84.นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี 85.นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 กรมบังคับคดี 86.นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 87.นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์ 88.นายสมภพ รุจจนเวท ผู้อำนวยการสำนักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ 89.นางพัชราภรณ์ ศโรภาส นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ 90.นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

91.นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 92.นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กรมการจัดหางาน 93.นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการจัดหางาน 94.นายสุรพล พลอยสุข ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 95.นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 96.นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 97.นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต 98.นายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 99.นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม 100.นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

ชุดสุดท้ายของ นบส.1 รุ่น 85 นำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

2 ก.พ. 2560 10:38 2 ก.พ. 2560 10:38 ไทยรัฐ