วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กรุงเก่า” แง้มยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนา

ปัจจุบันรัฐบาล คสช.กำลังผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในทุกๆด้าน....!

ในภูมิภาคจึงกำลังขยับรับโจทย์นี้ อย่างเช่น กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มี 3 เสาหลัก จากการเป็นเมืองมรดกโลก เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเมืองเกษตรกรรมอู่ข้าวอู่น้ำ

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์จังหวัด “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ สู่สากล” จึงต้องบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดไว้ 3 ประเด็น

เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และการพัฒนาภาคการผลิตการค้าและการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แต่ต้องตั้งบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย ตัวแผนต้องกระชับขับเคลื่อนได้ตามความต้องการของประชาชน หลักสำคัญจึงต้องนำแนวทางขับเคลื่อน “Smart City” มาปรับใช้

ไม่ว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงภาคผลิต การท่องเที่ยวและบริการ ให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0” ขณะที่รัฐบาลมีแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ภายใต้กลไก “ประชารัฐ” รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000 ล้านบาท ให้กลุ่มจังหวัดต่างๆนำไปใช้ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ดำเนินการทำข้อมูลในลักษณะ Local Economy

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จ.นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา หรือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

แผนยุทธศาสตร์นี้จึงต้องให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมสายน้ำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จนถึงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม Logistic ในทุกช่องทาง

นี่แหละพ่อเมืองกรุงเก่ายุคนี้ที่ไม่เพียงพัฒนาจังหวัดแต่ยังตอบโจทย์การบ้านรัฐบาลที่ให้ไว้ด้วย...!

ซ้อน คงไสยภาคิน

2 ก.พ. 2560 10:08 2 ก.พ. 2560 10:08 ไทยรัฐ