วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ออกคำสั่ง เลขาฯ คสช.มีอำนาจเคลื่อนย้าย กำลัง-อาวุธ-ยุทธภัณฑ์

หัวหน้า คสช.เซ็นมอบอำนาจ ให้เลขาธิการ คสช.มีอำนาจสั่งการ-ลงนามแทน เคลื่อนย้ายกำลัง-อาวุธ-ยุทธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2560 ที่ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม ว่า ตามที่ได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจ การปกครองประเทศ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ที่กำหนดให้ข้าราชการ ทหารตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้า คสช.แต่เพียงผู้เดียวนั้น อันมีผลให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งมีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยที่จะเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธ รวมถึงภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในการสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 และการสั่งและนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 จะต้องได้รับคำสั่งหรือการอนุมัติจากหัวหน้า คสช.

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งให้ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช 2530 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาสั่งการโดยรับคำสั่งหรือลงนามทำการแทน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 1. การอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธของ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย 2. การอนุมัติให้เคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์สำหรับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในการสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 และการมี สั่ง และนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

หัวหน้า คสช.เซ็นมอบอำนาจ ให้เลขาธิการ คสช.มีอำนาจสั่งการ-ลงนามแทน เคลื่อนย้ายกำลัง-อาวุธ-ยุทธภัณฑ์ 1 ก.พ. 2560 19:57 1 ก.พ. 2560 20:18 ไทยรัฐ