ไลฟ์สไตล์
100 year

นบส.1 รุ่น 85 (ต่อ)

ซี.122 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 85 จากหน่วยงานต่างๆยังมีดังต่อไปนี้

31.นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 32.นางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 33.นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 34.นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 35.นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 36.นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 37.นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน 38.นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ กรมประมง 39.นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรมปศุสัตว์ 40.นายประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าวแนะนำ

41.นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 42.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 43.นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตร 44.นายวิโรจน์ ภูไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 45.นายภนัณก์กิจ สุทธภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร กรมหม่อนไหม 46.นางสมพร ทองทั่ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 47.นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 48.นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 49.นายเสน่ห์ ตั้งสถิต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 50.นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา กรมการขนส่งทางบก

51.นางณัชชา พราหมณ์ยอด ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กรมการขนส่งทางบก 52.นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก 53.นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า 54.นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง 55.นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท 56.นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน 57.นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 58.นายอานนท์ จันทวิช ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 59.นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสถิติแห่งชาติ 60.นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

61.นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 62.นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 63.นายสมชาย ทรงประกอบ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 64.นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ 65. นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อชุดต่อไปยังมีต่อวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.1รุ่นที่ 85อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:15 น.