ข่าว

วิดีโอ

นบส.1 รุ่น 85

โดย ซี.12

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เปิดการศึกษาอบรม 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 85 และรุ่นที่ 86 รุ่นละ 130 คน

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 85 มาจากผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้น จากกระทรวงต่างๆดังนี้

1.นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ 3.นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมประชาสัมพันธ์ 4.นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5.นายโสภณ วงศ์ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 6.นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ 7.นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 8.นางสุกัญญา ธนะเสวี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ก.พ. 9.นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.

11.นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12.นางศิริวรรณ สุคนธมาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 13.นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการกองนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 14.นางชนิดา เกษมศุข ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 15.นายสำราญ เมืองนิล ธนารักษ์พื้นที่นครราช–
สีมา กรมธนารักษ์ 16.นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 กรมบัญชีกลาง 17.นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก กรมบัญชีกลาง 18.นางกิจจลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 19.นายมาโนช รอดสม นายด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร 20.นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพสามิต

21.นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 กรมสรรพสามิต 22.นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร 23.นางสาวสิริภา สัตยานนท์ เลขานุการกรม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 24.นายอารัญ บุญชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25.นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26.นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 27.นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28.นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 29.นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จ.สงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน 30.นางพัทธ์วิรา สุวรรณ เลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อีก 100 คนที่เหลือจะใช้พื้นที่ตรงนี้บันทึกให้ทราบต่อไป.

“ซี.12”

31 ม.ค. 2560 10:44 31 ม.ค. 2560 10:44 ไทยรัฐ