Thairath Logo
กีฬา

สถานการณ์น้ำ

Share :

เมื่อช่วงกลางปี 2559 ประเทศไทยประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ค่อนข้างรุนแรง กระทั่งก่อนสิ้นปีต่อเนื่องจนถึงต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น สถานการณ์น้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้สนใจติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม dwr.go.th

สถานการณ์น้ำ นำเสนอสรุปรายงานสถานการณ์ในลำน้ำสายหลักทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ รวบรวมประวัติหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และคณะผู้บริหาร นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังรวบรวมบทความวิชาการ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางร้องทุกข์...

อ่านเพิ่มเติม...
เดลี่เว็บภัยแล้งอุทกภัยสถานการณ์น้ำกรมทรัพยากรน้ำ