ข่าว
100 year

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่3

ไทยรัฐออนไลน์7 ม.ค. 2560 00:20 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่3 เริ่มบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ ...

วันที่ 6 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยให้พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”, ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

** ประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่ **อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.คณะสงฆ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้