ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนสแกนนิ้วเปิดบัญชีเงินฝาก

แบงก์อ้อน ธปท.ไม่พร้อมใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนผ่อนผันการบังคับใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader : SCR) ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน ออกไปเป็นวันที่ 3 ก.ค. 60 จากเดิมที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 59 เนื่องจากสมาคมธนาคารไทยและธนาคารต่างประเทศส่งหนังสือขอผ่อนผัน เพราะยังไม่พร้อมที่จะนำเครื่อง SCR มาให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ยังขอให้ธนาคารพาณิชย์มีการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างเข้มงวดในการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน ทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ หนังสือเวียนของ ธปท.ลงวันที่ 3 ส.ค.59 ได้ระบุให้สถาบันการเงิน ประกอบด้วย 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 4.บริษัทเงินทุนต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (SCR) โดยให้สถาบันการเงินพิจารณาใช้ระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้าประกอบการพิจารณาเพื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเงื่อนไขนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ก่อการร้าย (ML/FT) และให้สอดคล้องกับระบบการเงินอิเล็ก-ทรอนิกส์ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้บริการทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารพาณิชย์และธนาคารต่างประเทศได้ทำหนังสือขอผ่อนผันมาในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง ธปท.ได้พิจารณาแล้ว โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต และการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้แก่สถาบันการเงิน จึงได้อนุญาตผ่อนผันระยะเวลาการบังคับใช้ SCR ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า.

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนผ่อนผันการบังคับใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader : SCR) ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า 6 ม.ค. 2560 01:09 6 ม.ค. 2560 01:40 ไทยรัฐ