ข่าว
100 year

ลูกจ้างบริษัทวัยเกษียณเฮ!

ไทยรัฐฉบับพิมพ์5 ม.ค. 2560 07:15 น.
SHARE

ครม.แก้กฎหมายจ่ายเงินชดเชย 10 เดือน

ลูกจ้างสูงวัยเฮ! รัฐแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กำหนดให้การเกษียณอายุ เมื่อครบ 60 ปีคือการ เลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง อายุงาน 10 ปีขึ้นไปได้รับตามสิทธิ์ 300 วัน หรือ 10 เดือน บิดพลิ้วเจอโทษปรับ 1 แสน หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน คาดมีผลบังคับใช้ภายใน พ.ค.ปีนี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน ซึ่งฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2541 หรือเกือบ 20 ปี จึงไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยมีสาระสำคัญเรื่องการกำหนดให้ผู้สูงอายุที่เป็นลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุให้ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน โดยให้เพิ่มมาตรา 118/1 ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรค 2 เพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง และกำหนดอายุของการเกษียณอายุไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ และในกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุและได้รับค่าชดเชยแล้ว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงทำสัญญาจ้างใหม่ โดยแตกต่างไปจากสัญญาเดิมก็ได้

สำหรับอัตราเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง หากทำงานให้นายจ้างมานานเกิน 10 ปี จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเป็นอัตราเงินเดือนสุดท้ายไม่น้อยกว่า 300 วัน หรือ 10 เดือน อายุงาน 6-10 ปี อย่างน้อยต้องได้รับเงินชดเชย 8 เดือน และ 3-6 ปี จะต้องได้รับอย่างน้อย 6 เดือน โดยกฎหมายใหม่จะกำหนดให้การเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง ทำให้ได้รับสิทธิ์ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีเลิกจ้าง

ทั้งนี้ หากไม่มีการระบุอายุเกษียณไว้ในสัญญาการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้ใช้เกณฑ์อายุครบเกษียณที่ 60 ปี จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างงานทันที หลังจากนั้นอาจทำสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่แตกต่างจากเดิมก็ได้ ถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในกฎหมายคุ้มครองแรงงานรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งแต่ละปีจะมีลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุประมาณ 300,000-400,000 ราย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญากรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ โดยทางอาญาให้มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนทางแพ่งให้นายจ้างรับผิดชอบเสียดอกเบี้ยผิดนัดชำระในการจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 15% ต่อปี และถ้าจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 15% ในระยะทุก 7 วัน

ขณะเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ยังได้ปรับแก้ไขกฎหมาย โดยให้อำนาจคณะกรรมการในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างประเภทต่างๆเพิ่มเติมครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกจ้างเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษา, คนพิการและผู้สูงอายุ ทำให้การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตอบโจทย์ลูกจ้างในกลุ่มต่างๆได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายส่งผลให้มีขั้นตอนมากขึ้นในการทำธุรกิจ ซึ่งในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ปรับเปลี่ยนเป็นให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับไว้ที่สถานประกอบกิจการเพื่อให้เรียกตรวจสอบได้

“คาดว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน พ.ค.ปีนี้ เพื่อให้มีผลต่อการประเมินการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกในช่วงกลางปีนี้”

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาห-กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็จ่ายเงินดังกล่าวให้กับลูกจ้างที่เกษียณอายุ 60 ปี อยู่แล้วในอัตรา 10 เดือน เรียกว่าสินน้ำใจส่งพี่กลับบ้านโดยจ่ายตามอายุงาน เพราะบางบริษัทกำหนดเกษียณที่ 55 ปี แม้ไม่มีกฎหมายใดๆมาบังคับ แต่เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายกำหนดให้จ่ายเงินดังกล่าว ภาคเอกชนก็ไม่มีปัญหา และถือว่าเป็นข้อกำหนดเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างให้มีความมั่นคงมากขึ้น

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เพราะโดยทั่วไปในทางปฏิบัติภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะกับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานานๆ จะจ่ายให้ไม่ต่ำกว่า 10 เดือน แต่ถ้าพนักงานทำผิดกฎบริษัท แม้จะทำงานมานานก็ไม่จ่ายให้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยู่แล้ว หากเกษียณอายุ 60 ปี เมื่อทำงานมากกว่า 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 10 เดือน โดยเงินชดเชยที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ส่วนกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดว่ามีความแตกต่างกับกฎหมายเดิมอย่างไรบ้าง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กอบศักดิ์ ภูตระกูลเงินชดเชยเลิกจ้างกฎหมายเกษียณอายุ

Most Viewed