ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 04/01/60

“... ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมช่วยกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดี.....” พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

หมึกเขียว ขออัญเชิญมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้คนไทยน้อมนำใส่เกล้าฯ และปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อความสุขความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรกันเช่นเคยที่ งาน คือเงิน

วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาไม่ เกิน 3 ปี ในสาขา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2841, 0-2613-8589 ถึง 6 ม.ค.นี้

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียน และจ่าหน้าซอง วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ส่งที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2696-6106 ถึง 10 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา-วิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการ ศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง, อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง, อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามรายละเอียดที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 13 ม.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ คนครัว 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องโภชนาการ/ อาหาร มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา และรับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 2 อัตรา, ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอหาดใหญ่/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 1 อัตรา และ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอสิงหนคร/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 1 อัตรา อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับเด็กพิการ มีบุคลิกภาพและมนุษย-สัมพันธ์ดี มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 23 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 สมัครที่ ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90310 โทร.0-7447-7260, 0-7447-7453 ระหว่าง 9-13 ม.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา-ลัยมหิดล รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา หน่วยงานสำนักงานคณบดี เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดีมาก มีความรู้ความสามารถในการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์และสรุปเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำ E–Learning สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษในระดับดี มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในงานอย่างดี มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละ ทำงานเป็นทีม มี Service mind ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน, นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิก และตกแต่งรูปภาพ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์และสรุปเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้นำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและชอบการทำงานเป็นทีม ทำงานล่วงเวลาและวันหยุด ทั้งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน สมัครที่ งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2800-2841 (-69) ต่อ 1006, 1105, 1110 รับถึง 16 ม.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5205 ถึง 17 ม.ค.นี้

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี เภสัชวิทยาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น ต้องมีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล สามารถจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ แม้จะนอก เหนือจากเวลาทำการปกติ สมัครที่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสตางค์มงคลสุข ชั้น 2 ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-7147 (-9) ถึง 17 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชา ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 17 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ นักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการวางแผน จัดระบบ และวิเคราะห์งานต่างๆของศูนย์สาร-สนเทศ และศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ทั้ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติในช่วงรอบปี วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน สามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ทั้ง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพประจำปี จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง วางแผนและดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและแก้ปัญหาตอบคำถามนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ติดต่อทาง Call Center และปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลตอบคำถามและแก้ปัญหาให้นักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถาม โทร.0-2504-7133 ถึง 20 ม.ค.นี้.


หมึกเขียว

3 ม.ค. 2560 10:33 3 ม.ค. 2560 10:33 ไทยรัฐ