ข่าว

วิดีโอ

สธ.เร่งเปิด “คลินิกหมอครอบครัว” ทั่วไทย

ยุคนี้โรคภัยไข้เจ็บของผู้คนในโรงพยาบาลหลักๆมีสภาพแออัดจนไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง...!

ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการจึงเป็นปัญหาตามมา ดังนั้นในร่าง พ.ร.บ.ปี 2559 จึงกำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวออกไปดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

งานนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือ สธ. จึงรับไม้จัดให้มี “คลินิกหมอครอบครัว” โดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปัจจุบันและอนาคต

มดงานทำหน้าที่จึงเป็นทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และวิชาชีพอื่นๆที่จำเป็น

สำหรับเขตสุขภาพที่ 3 ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตดูแล จ.นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวที่ รพ.กำแพงเพชร

โดยมี พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ เข้ารับมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ประชาชน และเจ้าหน้าที่มีความสุข ขณะที่ระบบสุขภาพยังมีความยั่งยืน เพื่อให้สมกับเป็นการจัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงสู่ตำบลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ขณะที่ สธ.ยังตีกรอบให้มีครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 10 ปี โดยเฉพาะปี 2560 รพ.กำแพงเพชร จะเป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปด้วย ก่อนจะส่งออกไปดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

สำหรับเขตสุขภาพที่ 3 เปิดบริการคลินิกรูปแบบนี้มาแล้ว 18 แห่งหรือร้อยละ 78 และให้ครบ 30 แห่ง หรือ 8,000 ครอบครัวภายในปีนี้ เพื่อให้งานตามนโยบายนี้เดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
แต่มรรคผลได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอดูที่ความพึงพอใจของประชาชนถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุด...!

วิเชียร สุนันท์คณาภรณ์

1 ม.ค. 2560 12:53 1 ม.ค. 2560 12:53 ไทยรัฐ