ข่าว

วิดีโอ

สุขสวัสดีปี ’60 ผู้ใหญ่ทำเพื่อเด็ก

“การศึกษา” ถือว่าเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นการให้แสงสว่างทางปัญญาในการที่จะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

“ปัญญาดี...ก็จะแก้ไขปัญหาได้ดี ปัญญาไม่ดีก็จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ดี” พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่า “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กทม. บอกว่า บัดนี้การศึกษาไทยได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

“การศึกษาย่อมค่อยเป็นค่อยไป มีความสม่ำเสมอไปในตัวของมันเอง ชีวิตของครู...จึงถูกเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่งแล้วก็กลับคืนมารับคนใหม่ให้ข้ามฝั่งจนได้เป็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า วันแล้ววันเล่า...ปีแล้วปีเล่า จนกลายเป็นเรือจ้างที่ไม่เคยหยุดนิ่งและมีความปรารถนาดีให้กับทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามา”

วันนี้เราได้พบเห็นความสุขของเด็กนักเรียนที่ได้เริ่มเรียนรู้วิชาการจะได้กลายเป็น “ภูมิความรู้” นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนในชั้นสูงๆขึ้นไปและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
การให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้พวกเขาเรียนรู้จนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องเน้นด้าน “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ควบคู่ไปด้วย คือให้เด็กเพียบพร้อมไปด้วยวิชาความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม จึงจะถือว่าให้การศึกษาแก่พวกเขาอย่างครบถ้วน เด็กนักเรียนคนใดที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

ส่วนเด็กที่มีความสามารถเฉพาะตัวด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าด้านการกีฬาบ้าง ด้านการแสดงออกบ้าง ด้านศิลปะบ้าง ก็ขอให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการฝึกปรือจนมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คนเราย่อมมีความรักและความถนัดที่ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนแล้วก็จะกลายเป็น “พลัง” คอยผลักดันให้พวกเขามุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จด้านนั้นๆ ได้อย่างดี แต่เด็กๆจะมีความสามารถที่เป็นเลิศเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอ การที่พวกเขาได้รับการฝึกอบรมบ่มนิสัย ฝึกอบรมกิริยามารยาทอย่างคนไทยและวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะวัฒนธรรมไทยได้กลายเป็นอาภรณ์อย่างหนึ่งที่สร้างความมีเสน่ห์ให้กับคนไทยจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

“การมีวิทยาการที่ก้าวหน้า การมีเทคโนโลยีที่ทันยุคนี้ ถ้าเราไม่ปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้จักรับผิดชอบชั่วดีให้กับลูกหลาน โอกาสที่พวกเขาจะใช้ความฉลาดเฉียบแหลมทางสติปัญญาไปในทางที่ไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ก็มีมากขึ้น ไม่ว่าใช้ความฉลาดไปทุจริตคดโกง เอาเปรียบคนอื่น หลอกลวง จนเกิดเป็นผลร้ายต่อตัวเขา...ต่อคนอื่นรอบๆข้าง”

ในที่สุดก็จะกลายเป็น “ความฉลาด” ที่ “ขาดคุณธรรม” จึงเปรียบเสมือน “สุนัขจิ้งจอก” ที่มีแต่ความเฉลียวฉลาดแต่มีพฤติกรรม อันไม่พึงปรารถนา

ดังนั้นสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงมีคุณครูหรือวิทยากรที่มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นๆ ไว้ประจำสถานศึกษา เพื่อให้เป็น

ผู้ฝึกสอนลูกศิษย์ในสถาบัน คอยเป็นผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ถ้าเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็มักจะมีครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นนักบวชที่เคยเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาแล้วมาเป็นผู้สอนและเป็นผู้ฝึกอบรมเด็ก

ที่ผ่านมาเราได้ประสบความสำเร็จจากผู้ที่เคยเป็นนักบวชที่เคยบวชเรียนมาแล้วนี้ มาเป็นผู้ฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์ในสถาบัน ขอจงใช้ทิศทางนี้มาเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติต่อไป เพราะเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้ไว้ ก็ถือว่ามีทรัพยากรบุคคลไว้พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการให้การจัดการศึกษามุ่งไปสู่ความสำเร็จทั้งวิชาและจรณะอีกด้วย...สถานศึกษาต่างๆจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับกรณีดังกล่าวให้มาก เพราะจะเป็นการปูพื้นฐานให้ลูกหลานในสังคมเราได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นที่สุด นอกเหนือจากนี้จะต้องใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆสถานศึกษาให้มาก

ถึงแม้ว่าภายในสถานศึกษาจะมีความสะอาดสวยงาม ร่มรื่น เจริญหูเจริญตาจนน่าศึกษาเล่าเรียนเพียงใดก็ตาม แต่พอเด็กนักเรียนเดินออกนอกสถานศึกษาไปแล้วกลับได้พบเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ว่าข้อความที่สกปรกตามกำแพงรั้วบ้านของชาวบ้านที่ถูกพ่นสีหรือขีดเขียนไว้ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพบ้าง ที่หยาบคายบ้าง ที่ส่อลามกอนาจารบ้าง เด็กได้พบกับความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ว่าเคยถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินอันมีค่าไป มีโจรผู้ร้ายชุกชุมจนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเด็ก

รวมถึงพวกมิจฉาชีพที่คอยชักชวนเด็กให้หลงใหลไปประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ไปคบเพื่อนที่ไม่ดี ไปเกี่ยวข้องกับการพนัน ไปเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมทางเพศ กับยาเสพติด กับอาชญากรรม กับอบายมุขต่างๆ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่ควรมองข้าม อย่าได้คิดว่าภายในห้องทำงานหรือภายในสถานศึกษาได้จัดบอร์ดผลงานแห่งความสำเร็จของนักเรียนของสถานศึกษาด้านต่างๆให้ผู้คนได้ชื่นชมอย่างมากมายแล้ว

ดังนั้น...การที่จะพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาเด็กนักเรียนให้ครบวงจรจะต้องช่วยดูแลสอดส่องและร่วมใจกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น ให้สง่างามให้สะอาด และให้น่าศึกษาไปในตัวอีกด้วย สถานศึกษาใดที่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปก็ถือว่าขาดการเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา ต่อการพัฒนาเด็กและสังคมอย่างครบถ้วน

ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา แต่จะภาคภูมิใจว่าสถานศึกษาของตนมีจำนวนเด็กนักเรียนหรือผู้เข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคงไม่ได้เสียแล้ว เพราะการศึกษาจะต้องพัฒนารอบด้าน

ไม่ว่า...การศึกษาที่ก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางสติปัญญา การศึกษาที่ก่อให้เกิดการสนับสนุนความสามารถของเด็กเฉพาะตัว การศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กอย่างทั่วถึง ตลอดเวลาถึงการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในสังคม

“การศึกษา” ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนจำเป็นต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด การศึกษาจะต้องมีควบคู่ไปทั้งวิชาการ...การฝึกอบรมบ่มนิสัย คือจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยวิชาและจรณะ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเด็ก

“โน้มน้าวให้เด็กเกิดการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เกิดการเลียนแบบตัวอย่างที่ดี จึงจะถือว่าการจัดการศึกษาได้ประสบความสำเร็จ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผลของการเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเสมอไป แน่นอนว่า...เด็กทุกชีวิตล้วนเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวทั้งนั้น แต่จะเรียนรู้น้อยหรือมากก็อยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนไป การมาร่วมใจกันป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการสำหรับการศึกษา”

ขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนัก มองเห็นคุณค่าของการศึกษาลูกหลานในสังคมเรา...อย่าได้ถือว่าลูกหลานของตนเองไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว หรือเรียนหนังสือจบไปหมดแล้ว จึงมิใช่หน้าที่ของตนเองที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ขอให้ช่วยกันสนับสนุนการศึกษาของเด็กทั้งทางตรง ทางอ้อม
คนละไม้คนละมือ

ปีใหม่นี้นอกจากจะส่งความสุข ความปรารถนาดีให้แก่กันและกันแล้ว ก็ไม่ควรมองข้ามถึงการส่งเสริม...สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานในครอบครัวของเราในสังคมของเราให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ สร้างความสุข...ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้

“ให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนต้องการแต่ความสุขด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครเลยที่ต้องการความทุกข์ ดังนั้นเราจึงควรมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกัน...กัน เรามีความสุขแล้วก็ขอให้แบ่งให้กับคนอื่นบ้าง”

ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีที่มีแต่ความสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมเรา ในที่สุดความสุขเหล่านั้นก็จะตกถึงลูกหลานของเรา...สังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจะกลายเป็น “ความสุขอันแท้จริง”.

1 ม.ค. 2560 11:17 1 ม.ค. 2560 11:19 ไทยรัฐ