ข่าว

วิดีโอ

อยู่ที่ตัวคน

เรียน คุณบี บางปะกง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมาก ดูได้จากการพิจารณาเห็นชอบให้มีพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ,พระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้นจนเป็นวิถีชีวิต

หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบด้านกีฬาโดยตรงของภาครัฐก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา, สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) นอกจากนี้ก็ยังมีสถานศึกษาและจังหวัดที่มีส่วนสนับสนุน ส่วนหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องก็มีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพาราลิมปิก แห่งประเทศไทย ฯลฯ

การกีฬามี 2 ประเภท คือ กีฬาคนปกติและกีฬาคนพิการ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานก็ต่างกัน กรมพลศึกษารับผิดชอบกีฬาขั้นพื้นฐาน, กีฬามวลชน, การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ, สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) รับผิดชอบการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและสถานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้น คือตัวคนหรือบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จจะต้องเป็น คนเก่ง คนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรัก หมั่นศึกษาหาความรู้ด้านกีฬาอย่างสม่ำเสมอและ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำไป ในประเทศไทยมีคนประเภทนี้ก็มาก แต่เขาไม่มีโอกาสหรือไม่อยากเข้ามาเพราะเจอพวกระบบอุปถัมภ์บ้าง, พวกลากกันเข้ามาบ้าง, เพื่อผลประโยชน์บ้าง, เพื่อชื่อเสียงบ้างและเพื่ออื่นๆก็มี

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ออกมาเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการกีฬา แต่ตัวคนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และนำไปปฏิบัติได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องที่จะต้องดำเนินการ ก็อยากจะให้ทุกคนน้อมนำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจกับประชาชนคือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งชาติ และการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ตั้งแต่ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานและองค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่คนในวงการกีฬายังขาดบุคลากรหรือคนในวงการกีฬามีหลากหลายสาขาอาชีพ, จบการศึกษาหรือเรียนสาขาวิชาที่ต่างกัน แต่มีจุดหมายเดียวกันคือ ผู้บริหารก็ต้องบริหารงานการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง, ผู้ฝึกสอนกีฬาก็สอนนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จคือชนะในการแข่งขัน, ผู้ตัดสินกีฬาก็ทำหน้าที่ตัดสินกีฬาได้ถูกต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม, นักกีฬาทำหน้าที่ฝึกซ้อมและลงแข่งขันให้ประสบความสำเร็จตามกติกา, ผู้ชมผู้เชียร์ก็มาดูการแข่งขันสร้างสีสันและเชียร์ทีมที่ตนชอบ

ก็หวังว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับวงการกีฬาที่จะออกมาในปี 2560 ก็คงจะทำให้ วงการกีฬาไทยมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และประสบความสำเร็จดังที่ทุกคนต้องการ.

ประโยชน์ เทียนศาสตร์

บี บางปะกง

1 ม.ค. 2560 00:15 1 ม.ค. 2560 00:15 ไทยรัฐ