วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีใหม่

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีใหม่ 10 คน โดยมี 3 คน จากรัฐบาล คือ พล.อ.ไพบูลย์ พล.อ.ธีรชัย และ พล.อ.ดาว์พงษ์ ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่องคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

อาศัยตามอำนาจความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี
๒. นายเกษม วัฒนชัย เป็นองคมนตรี
๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นองคมนตรี
๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นองคมนตรี
๕. นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี
๖. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี
๗. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นองคมนตรี
๘. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นองคมนตรี
๙. พลเอก ธีรชัย นาควานิช เป็นองคมนตรี
๑๐. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี คลิกที่นี่คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้