วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ 'ป.อ. ปยุตฺโต' เป็น 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์'

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ 'ป.อ. ปยุตฺโต' เป็น 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์'

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน 159 รูป ในวันที่ 5 ธ.ค. 59 โดยพระพรหมคุณาภรณ์ หรือ ป.อ. ปยุตฺโต ได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ขณะที่ “เจ้าคุณพิพิธ” วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้เลื่อนเป็น “พระเทพปฏิภาณวาที”

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 59 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อน ตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธ.ค. 2559 จำนวน 159 รูป โดยมีรายชื่อดังนี้ ระดับชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ผลงานทางพระพุทธศาสนาชื่อดัง เจ้าของนามปากกา "ป.อ. ปยุตฺโต" ได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ส่วนระดับชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ 3 รูป ได้แก่ 1. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระสุธรรมาธิบดี 2. พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระธรรมปัญญาบดี 3. พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น พระพรหมมงคล วิ.

นอกจากนี้ ระดับพระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป 1. พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส เป็น พระธรรมกิตติเมธี 2. พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ เป็น พระธรรมเจดีย์ 3. พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระธรรมคุณาภรณ์ 4. พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง เป็น พระธรรมสุธี 5. พระเทพสิทธิญาณรังสี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. 6. พระเทพพุทธิมงคล วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น พระธรรมพุทธิวงศ์ 7. พระเทพโพธิวิเทศ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็น พระธรรมโพธิวงศ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ พระราชาคณะทั้ง 159 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธ.ค. 2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้