วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ตั้ง 'บิ๊กหมู' นั่ง ปธ.บอร์ด กปภ.ไฟเขียวตั้ง 3 ผู้ตรวจ ศธ.

ครม.ตั้ง 'บิ๊กหมู' นั่ง ปธ.บอร์ด กปภ.ไฟเขียวตั้ง 3 ผู้ตรวจ ศธ.

  • Share:

ที่ประชุม ครม.อนุมัติตั้ง "บิ๊กหมู" นั่งประธานบอร์ด กปภ. พร้อมไฟเขียวตั้ง 3 ผู้ตรวจ ศธ.เห็นชอบต่ออายุผู้ช่วยรมต.อีก 1 วาระ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 8 คน แทนกรรมการชุดเดิม ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.59 ดังนี้ 1. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ประธานกรรมการ 2. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ 3. นายประยูร รัตนเสนีย์ กรรมการ 4. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการ 5. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ 6. นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการ 7. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ 8. น.ส.เยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีก 1 วาระ จำนวน 20 ราย ได้แก่ 1. พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร 2. นายธวัช สุนทราจารย์ 3. พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ 4. พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 5. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล 6. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง 7. นายไพศาล พืชมงคล 8. นายไชยา ยิ้มวิไล 9. พล.อ.รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน 10. นางชวนี ทองโรจน์ 11. พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล 12. พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 13. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 14. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 15. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 16. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 17. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ 18. นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ 19. นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ และ 20. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย คือ 1. นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3. นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่าง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้