วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างกันใหม่

การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพครั้งล่าสุด ซึ่งมี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธาน มีการ อนุมัติเรื่องสำคัญๆที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอยู่หลายส่วน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณในปี 2560 ที่จะจัดสรรสนับสนุน 13 ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ จำนวน 200 ล้านบาท!

รวมทั้งเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ, 2.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและการคุ้มครอง, และ 3.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่องมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ที่สำคัญยังมีการเห็นชอบร่างมาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเสียภาษี ยกเว้นภาษีของบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน โดยจะนำเข้าขอความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป

เรื่องของภาษีกับกีฬาอาชีพ โดยเฉพาะกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเข้าใจไปเอง หรือตีความตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหามาโดยตลอด

ซึ่งที่ผ่านมา เรื่องของภาษีกับกีฬาอาชีพ รวมถึงสมาคมกีฬา มักจะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน ยิ่งถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็มักเป็นประเด็นในการร้องเรียน ทั้งๆที่ความจริงแล้ว ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมาย คงไม่ต้องร้องเรียน เพราะเป็นเรื่องของการบังคับใช้!!!

และยังต้องมีความเท่าเทียมกัน เหมือนกัน นั่นเท่ากับว่า เมื่อสมาคมหนึ่ง หรือ กีฬาหนึ่ง ถูกหยิบยกเป็นประเด็นตรวจสอบ หรือถูกบังคับใช้กฎหมาย

ทุกสมาคมกีฬา หรือทุกกีฬา ก็ย่อมเป็นไปในหลักเกณฑ์เดียวกัน คือโดนตรวจสอบกันหมด

นี่จึงเป็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง

ก็หวังว่าเรื่องของภาษีกับกีฬานั้นจะมีความชัดเจน หากร่างมาตรฐานทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้จะมีการบังคับใช้ออกมา เป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้

ถึงเวลาต้องสร้างมาตรฐานกันใหม่แล้ว...

“เบี้ยหงาย”

29 พ.ย. 2559 03:10 29 พ.ย. 2559 03:10 ไทยรัฐ