วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.พัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดชายแดน พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงาน

มหาดไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์จังหวัดชายแดน พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่อาเซียน

วันที่ 28 พ.ย. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ กิจการชายแดน และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 31 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดปัตตานี และจังหวัดภูเก็ต

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และมีนโยบายในการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ มีการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ชายแดนติดกัน โดยที่งานวิเทศสัมพันธ์หรืองานด้านการต่างประเทศเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการต่างประเทศ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของกระทรวงมหาดไทย นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติกับประเทศรอบบ้าน การปักปัน/การแก้ปัญหาเขตแดน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงมหาดไทย และ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีทั้งการบรรยายพิเศษ การให้ความรู้ การตอบข้อซักถาม และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น โดยทีมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ศึกษาดูงานกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การนำเข้า – ส่งออกสินค้า และโครงการพัฒนาท่าเรือทวาย)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการสัมมนาฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในประสานการทำงานร่วมกัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์จังหวัดชายแดนในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านที่ประสบความสำเร็จ และในด้านที่ประสบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ดียิ่งๆขึ้น ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสานสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ และจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย และของจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มหาดไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์จังหวัดชายแดน พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่อาเซียน 29 พ.ย. 2559 00:08 29 พ.ย. 2559 01:10 ไทยรัฐ