วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสท. มีมติเห็นชอบ ให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ถึง 21 ม.ค.60

ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบ ให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบการ จนถึง 21 ม.ค.60 ส่วนการจัดทำผังรายการหลักและสัดส่วนรายการ ประจำปี 60 ให้ผู้รับอนุญาตฯ เสนอคณะกรรมการตามกำหนด ...

วันที่ 28 พ.ย.59 ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 28 พ.ย. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงแล้ว ก่อนเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.นำเสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา 27(24) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 แล้วนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบ ให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 14 และ ข้อ 15 จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 ส่วนการจัดทำผังรายการหลักและสัดส่วนรายการ ประจำปี 2560 ให้ผู้รับอนุญาตฯ เสนอคณะกรรมการตามกำหนด.

ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบการ จนถึง 21 ม.ค.60 ส่วนการจัดทำผังรายการหลักและสัดส่วนรายการ ประจำปี 60 ให้ผู้รับอนุญาตฯ เสนอคณะกรรมการตามกำหนด ... 28 พ.ย. 2559 15:33 28 พ.ย. 2559 15:59 ไทยรัฐ