วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 29/11/59

อุปสรรค ปัญหา และความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเดินอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล รับ บุคลากร 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในงานบริหารบุคคลเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ อย่างดี เอาใจใส่ต่อการทำงาน มีความเสียสละและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ, กองกลาง รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายก-รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และติดต่อประสานงานอย่างเหมาะสมในงานด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น มีความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ เช่น งานโต้ตอบการเตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม งานบันทึกและรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน มีความสามารถในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม เอาใจใส่ต่อการทำงาน มีความเสียสละและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ, กองนโยบายและแผน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีทักษะความรู้ความสามารถ ในการทำงานด้านธุรการและสารบรรณ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม งานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และงานพัสดุครุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างดี เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น, กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รับ ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค ควบคุมดูแล ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย (หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม, สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน รับ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจทุกสาขา (ศึกษาด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) มีความรู้วิชาพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง หรือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีประสบการณ์ในการพูด อ่าน เขียน รายงาน และสรุปใจความสาระสำคัญอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือ Certified Internal Auditor (CIA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และต่อผู้อื่น มีความรับผิดชอบในงาน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ พร้อมที่จะเรียนรู้ ศึกษาสิ่งใหม่ๆ เสมอ มีความทุ่มเท เสียสละในการทำงาน, สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความชำนาญและความสามารถในการใช้โปร-แกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดี ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bsru.ac.th  และสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุเทพฯ ถึง 29 พ.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มชำนาญการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว วุฒิ ปริญญาเอก หรือ กำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ สมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5502 ถึง 30 พ.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชา สังคมวิทยา จิตวิทยามานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพสาธารณสุข นโยบาย สวัสดิการและระบบสุขภาพ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ระดับดี หรือ ดีมาก และมีคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (หากมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครส่งเอกสารและหลักฐานผ่านทาง Electronic File ที่นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล Email : society.health.hr@gmail.com  สอบถามเพิ่มเติมที่ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ โทร.0-2800-2841 (-69) ต่อ 1202 รับถึง 30 พ.ย.นี้

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขยายเวลารับ นักวิจัย AR–5 สาขา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิทยา-ศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์การวิจัยภาคสนาม และการปฏิบัติงานในทะเลหรือแหล่งน้ำ สามารถปฏิบัติงานประจำที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper–based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internet–based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน (หากมีประสบการณ์ด้านชีววิทยาโมเลกุล การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล งานสำรวจสมุทรศาสตร์ ทางแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ หรือการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ หรือการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในงานอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานวิจัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ และมนุษยสัมพันธ์ดี สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-8161, 0-2218-8160 ถึง 30 พ.ย.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบริการและบริหารทั่วไป รับ พนักงานนิติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์, พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์, พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขา พาณิชยการ การบัญชี หรือ การตลาด, พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) สมัครที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ระหว่าง 1-9 ธ.ค.นี้ 

หมึกเขียว

28 พ.ย. 2559 09:31 28 พ.ย. 2559 09:31 ไทยรัฐ