วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดันวัฒนธรรมสร้างสังคมดีชูภาพลักษณ์สู่ชาวโลก

ดันวัฒนธรรมสร้างสังคมดีชูภาพลักษณ์สู่ชาวโลก

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีให้สอดคล้องการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ระหว่างปี 2560-2564 โดยใช้วัฒนธรรมพัฒนาประเทศใน 3 มิติ ได้แก่ การสร้างคนดีสังคมดี สร้างรายได้จากทุนวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ประเทศสู่สายตาชาวโลก เบื้องต้นกำหนดโครงการรองรับไว้ทั้งหมด 18 โครงการ ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง อาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ 2.ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่คลอง 5 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในระยะ 20 ปี เช่น คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบดิจิทัล และการพัฒนาสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เช่น โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และ 5.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม

รมว.วธ.กล่าวด้วยว่า ส่วนโครงการเร่งด่วนได้แก่ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จ.พังงาให้แล้วเสร็จใน 5 ปีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงความรู้และวัฒนธรรม การพัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับโลกภายใน 10 ปี และจัดสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยในโรงละครแห่งชาติและห้องสมุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้