วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ่อมสร้างอุบลภาค 2

โดย ซี.12

แผนงานซ่อมสร้างอุบลของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อความสุขของประชาชนในจังหวัดและดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้น

มีขั้นตอนที่น่าติดตาม คือ ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบว่ามีเพียงพอหรือมีความชำรุดเสียหาย หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ เพียงใด ประชาชนได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจำนวนเท่าใด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลสำรวจผ่านอำเภอพื้นที่ แล้วให้อำเภอจัดประเภทและลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาและขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในลักษณะเฉพาะหน้าโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยบูรณาการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ตามแนวทางประชารัฐและจิตสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาในลักษณะถาวร โดยบรรจุเข้าในแผนพัฒนาและงบประมาณของหน่วยงานต่อไป

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งรัดดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่อาจดำเนินการได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ขอให้จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานโครงการตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในทุกช่องทางต่อไป

กรณีปัญหาถนนชำรุดเสียหายที่อำเภอไม่อาจแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร็วได้ ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรวบรวมข้อมูลโดยจัดลำดับความสำคัญ แล้วแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบเพื่อประสานชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำหนด วัน เวลา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะหน้าโดยเร็วต่อไป

เมื่ออำเภอทราบกำหนดวัน เวลา ที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และประสานให้ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ได้ร่วมกันสนับสนุนแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐและจิตสาธารณะตามกำหนด วัน เวลา ต่อไป

จากนั้นขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำป้ายประกาศ และประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ที่ถนนสายนั้นๆ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อประชาชนในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามข้อมูลข่าวสารการร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชนผ่านสื่อมวลชนในทุกช่องทางแล้วรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยการตรวจและแก้ไขปัญหาในทันที และให้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบ

ผลการปฏิบัติงานใน “ปีแห่งการซ่อมสร้าง” เป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงเมืองสำคัญของประเทศให้เป็นเมืองศูนย์กลางที่เจริญทันสมัย เป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่ มีความปลอดภัย และการเดินทางคมนาคมมีความสะดวก

อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม.

“ซี.12”

27 พ.ย. 2559 10:50 27 พ.ย. 2559 10:50 ไทยรัฐ