วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท. สั่งทุกจังหวัด สำรวจที่เก็บข้าว วางแผนช่วยชาวนาเป็นระบบ

มท. สั่งทุกจังหวัด สำรวจที่เก็บข้าว วางแผนช่วยชาวนาเป็นระบบ

  • Share:

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด เร่งสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าว ยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าวทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและของเกษตรกรชาวนา รายงานภายใน 1 ธ.ค.นี้ เพื่อวางแผนช่วยเหลือและบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา เนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2559/60 มีราคาตกต่ำ โดยดำเนินการทั้งมาตรการเร่งด่วนและระยะต่อไป เช่น การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ช่วยเหลือรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตปีปัจจุบันโดยตรงจากชาวนา การเปิดพื้นที่ตลาดให้ชาวนานำเข้ามาจำหน่าย การอนุญาตให้ใช้ลานของสถานที่ราชการเป็นลานตากข้าวเพื่อลดความชื้น รวมไปถึงการตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายข้าว สถานที่รับซื้อในพื้นที่จังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในหลายๆ มาตรการ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชาวนาชะลอการขายข้าว โดยให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ก่อนเพื่อหาจังหวะขายเมื่อราคาข้าวสูงขึ้น
     
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดประชุมและบูรณาการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว ที่มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยให้สำรวจข้อมูลตั้งแต่เรื่องของจำนวน ยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าวและปริมาตรความจุ รวมถึงสถานที่ตั้ง และให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ 
   
รวมไปถึงให้สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ซึ่งเป็นของเกษตรกรชาวนาด้วย โดยให้สำรวจเป็นรายอำเภอทั้งจำนวนยุ้งฉางหรือไซโลที่มีและปริมาตรความจุที่สามารถเก็บข้าวได้ โดยกำชับให้นายอำเภอทุกแห่งควบคุมกำกับดูแลในการสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ไว้ใช้ประกอบการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ ในปีต่อๆ ไปด้วย โดยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้