วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คน 82.4% ชี้ คสช.แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดี เกินครึ่ง หนุนมีซุปเปอร์ รบ.

โพลชี้คน 82.4% ระบุ คสช.แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดี เกินครึ่งหนุนมีซุปเปอร์รัฐบาล ควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกต่อ พบ 90.3% เห็นด้วยมีส่วนร่วมกิจกรรมพิเศษ 66.8% พอใจอยากออกกำลังกายที่ทำเนียบ...


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง สมการ การเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต ในการคาดการณ์ของประชาชนกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,104 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกศึกษาหรือร้อยละ 82.4 ระบุยังไม่มีคนที่แก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ได้ดีถ้าไม่ใช่รัฐบาล และ คสช.

เมื่อวิเคราะห์สมการ การเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต ในการคาดการณ์ของประชาชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกตั้งปลายปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุสมการ การเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต มีพรรคการเมืองใหญ่ + พรรคการเมืองเล็ก + พรรคการเมืองสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุมีพรรคการเมืองใหญ่ + พรรคการเมืองเล็ก เป็นสมการ การเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคตในการคาดการณ์ของประชาชน

ที่น่าสนใจคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.1 เห็นด้วยที่จะมี ซุปเปอร์รัฐบาล ควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกต่อหนึ่ง ในขณะที่ร้อยละ 45.9 ไม่เห็นด้วย ที่น่าพิจารณาคือ ข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรเร่งทำงานแก้ไขกฎหมาย ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ มากกว่า ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กฎหมายปฏิรูปตำรวจ (66.2) กฎหมายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ คนรวย คนจน เข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม (56.3) กฎหมายปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน (52.1) รองๆ ลงไป คือ กฎหมายแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถให้โทษหนักขึ้น กฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกฎหมาย ส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้มีรายได้น้อย เศรษฐกิจชุมชน กฎหมายแรงงานบังคับ สกัดปัญหาค้ามนุษย์ กฎหมายส่งเสริมการทำงานขององค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล กฎหมายควบคุมยาสูบให้ได้ผล ป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ กฎหมายควบคุมการโฆษณาเหล้า เบียร์ ไวน์ ให้เข้มงวดมากขึ้น กฎหมายควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต สกัดกั้นเฟซบุ๊ก โซเชียลที่ทำลายสถาบันสำคัญของชาติ และกฎหมายภาษีมรดก ตามลำดับ

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพิเศษของรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.3 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของรัฐบาล โดย 5 กิจกรรมพิเศษของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจและอยากมีส่วนร่วม ได้แก่ ร้อยละ 66.8 ระบุ พอใจและอยากมีส่วนร่วมออกกำลังกายที่ทำเนียบรัฐบล รองลงมาคือร้อยละ 63.7 ระบุพอใจและอยากมีส่วนร่วม ร้องเพลงชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยละ 61.2 พอใจและอยากมีส่วนร่วมขายของที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในขณะที่ร้อยละ 58.2 พอใจและอยากมีส่วนร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 54.6 พอใจและอยากมีส่วนร่วมช่วยซื้อข้าวชาวนาโดยตรง.

โพลชี้คน 82.4% ระบุ คสช.แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดี เกินครึ่งหนุนมีซุปเปอร์รัฐบาล ควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกต่อ พบ 90.3% เห็นด้วยมีส่วนร่วมกิจกรรมพิเศษ 66.8% พอใจอยากออกกำลังกายที่ทำเนียบ... 27 พ.ย. 2559 07:47 27 พ.ย. 2559 08:17 ไทยรัฐ