วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อดุลย์” ขีดเส้น 5 เดือนประเมินงาน พม. ยึดหลักหนุนคนเก่ง-ไร้ผลต้องถอย

 ประกาศนโยบาย “3A” สู่เป้าหมาย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดนโยบาย พม.ประจำปี 2560 มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัด พม.ทั่วประเทศ 750 คน เข้าร่วมว่า การขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจ พม.ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับน่าพอใจ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2560 ตนได้กำหนดนโยบายต่อเนื่อง “3A” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประกอบด้วย 1.นโยบายเร่งด่วน (Agenda based) 9 ประเด็น อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการส่งเสริมพลังประชารัฐ2.นโยบายบริหารและพัฒนา (Administration based) 5 ประเด็นคือ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ การพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมุ่งสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ การพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิผล การพัฒนากฎหมายด้านสังคม และการจัดสวัสดิการบุคลากร และ 3.นโยบายขับเคลื่อนระดับพื้นที่/ จังหวัด (Area based) เช่น การบูรณาการขับเคลื่อน เป็นทีม พม.จังหวัด การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม การพัฒนาศักยภาพ การประสานงานภาคี การสนับสนุนให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒนาสังคม

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานภายใต้นโยบาย “3A” จะต้องบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน ข้อมูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกการประสานส่งต่อระดับพื้นที่ สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การทำงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมายอยู่ที่ผู้นำหน่วยที่จะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ องค์กร และบุคลากรให้มีทักษะ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีหลักธรรมาภิบาลที่จะร่วมทำงานสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การทำงานต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งตนกำหนดระยะเวลา 5 เดือน หรือประมาณเดือน เม.ย.2560 จะมีการประเมินผลการทำงานในทุกเป้าหมาย โดยการประเมินที่ตนจะพิจารณาอยู่บนหลักที่ว่า คนเก่งต้องส่งเสริม ส่วนคนทำไม่ได้ก็ต้องถอย.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดนโยบาย พม.ประจำปี 2560 มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลาง 26 พ.ย. 2559 00:37 26 พ.ย. 2559 00:38 ไทยรัฐ