วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“มหิดลเพื่อการตื่นรู้” นำหลักสติพัฒนาบุคลากร-นศ.

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล เปิดเผยว่า ม.มหิดล ประกาศนโยบายที่ชัดเจนจะรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่าด้วยเรื่อง “สติ” ซึ่งมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “...สตินั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้บุคคลได้หยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะทำ จะพูด และแม้แต่จะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่ว มีคุณประโยชน์หรือเสียหาย ควรกระทำหรือควรงดอย่างไร เมื่อยั้งคิดได้ก็จะช่วยพิจารณาทุกสิ่งอย่างละเอียดปราณีต และสามารถกลั่นกรองสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ไม่เป็นประโยชน์ออกได้หมด คงเหลือแต่เนื้อแท้ที่ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งเป็นของควรคิดควรพูดควรทำแท้ๆ...”

อธิการบดี ม.มหิดล กล่าวต่อไปว่า ในวาระครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการนำสติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดเป็น “มหิดลเพื่อการตื่นรู้” และจะจัดการประชุมวิชาการ “มหิดลเพื่อการตื่นรู้” และการประชุม วิชาการประจำปีเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 วันที่ 15-16 ธ.ค.นี้ ที่ ม.มหิดล ศาลายา

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผอ.ศูนย์จิตตปัญญา กล่าวว่า ศูนย์จิตตปัญญา เน้นการสอนให้เรารู้จักตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ตนโดยใช้สติ โดยใช้บทเรียนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เช่น การควบคุมตนเองในการช็อปปิ้งสิ่งที่เกินความจำเป็น การควบคุมอารมณ์โกรธขณะขับรถ เป็นต้น ซึ่งเรามีผลการฝึกตนที่ได้ผลและจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการดังกล่าว.

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล เปิดเผยว่า ม.มหิดล ประกาศนโยบายที่ชัดเจนจะรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่าด้วยเรื่อง “สติ” 26 พ.ย. 2559 00:25 26 พ.ย. 2559 00:25 ไทยรัฐ