วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจงขั้นตอน โอนเงินผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน ผ่านบัญชีแบงก์รัฐ ธ.ค.นี้

แจงขั้นตอน โอนเงินผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน ผ่านบัญชีแบงก์รัฐ ธ.ค.นี้

  • Share:

สศค. แจงขั้นตอนจ่ายเงินผู้มีรายได้น้อย 1,500-3,000 บาท จำนวน 5.4 ล้านคน ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เผย อยู่ระหว่างประสาน ธ.กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. เตรียมความพร้อมโอนเงิน คาด เข้าบัญชี ธ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า อยู่ระหว่างประสานไปยังธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี คาด สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.นี้

ขณะที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากมติ ครม. 22 พ.ย.2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ นอกเหนือจากมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 จึงเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วย

สำหรับสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ : เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 นอกเหนือจากเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่งลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วไม่ปรากฏชื่อ ให้นำเอกสารหลักฐานที่ธนาคารผู้รับลงทะเบียนให้ไว้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารที่ตนไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

2. จำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนผ่านโครงการฯ : ฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากกรมสรรพากรและกรมการปกครอง พบว่า ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนประมาณ 8.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกรจำนวน 2.9 ล้านคน และผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรจำนวน 5.4 ล้านคน

3. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร : ใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) ที่คำนวณโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงโดยในปี 2557 อยู่ที่ระดับประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือ ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ใช้ ดังนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการฯ อัตราเงินช่วยเหลือ (ให้เพียงครั้งเดียว) โดยประมาณการจำนวนผู้มีสิทธิ์ และวงเงินที่ใช้ ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 3,000 บาท/คน 3.1 ล้านคน 9,300 ล้านบาท และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท/ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี 1,500 บาท/คน 2.3 ล้านคน 3,450 ล้านบาท รวมทั้งหมด 5.4 ล้านคน วงเงิน 12,750 ล้านบาท

4. วิธีการโอนเงิน : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กับธนาคาร โดยจำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้

4.1 กรณีผู้มีสิทธิ์เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรง โดยให้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินในบัญชีของตนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ธนาคารแจ้งการโอนเงิน หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี ให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้มีสิทธิ์มีบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าในบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด

4.2 กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ผู้มีสิทธิ์ไปแสดงตัวและเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารที่ไปลงทะเบียนตามโครงการฯ และสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีหลังจากเปิดบัญชีภายใน 7 วัน หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้

นอกจากนี้ ให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การโอนเงินเดียวกับข้อ 4.1 และ 4.2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย

5. กรอบระยะเวลาดำเนินการ : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

6. วงเงินงบประมาณ : กรอบวงเงินที่ใช้ในการดำเนินมาตรการจำนวน 12,750 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงบประมาณเห็นสมควร โดยให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 (ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อปี).

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้